خرید آسان قطعات تابلو روان و تلویزیون شهری

لیست قیمت مین برد تلویزیون شهری

لیست قیمت مین برد تلویزیون شهری

لیست قیمت مین برد تلویزیون شهری

توجه داشته باشید  سایر تجهیزات برای راه اندازی تلویزیون شهری به ترتیب در این صفحه گنجانده شده اند

در لیست قیمت مین برد تلویزیون شهری فقط کالاهای موجود در انبار مرکزی قرار گرفته اند و قیمت ها بروز می باشند.

این صفحه برای همکاران متخصص در نظر گرفته شده است.


تصویرنام محصولدسته بندیقیمتخرید
کارت فرستنده Novastar MSD300کارت فرستنده Novastar MSD300آنلاین ( synchronous ), سندر (SENDER), کارت کنترل ماژول3,220,000 تومان
کارت گیرنده (رسیور) Novastar MRV328کارت گیرنده (رسیور) Novastar MRV328آنلاین ( synchronous ), رسیور (RECEIVER), کارت کنترل ماژول360,000 تومان
کارت گیرنده (رسیور) LINSN RV908M32کارت گیرنده (رسیور) LINSN RV908M32آنلاین ( synchronous ), رسیور (RECEIVER), قطعات ساخت تابلو, کارت کنترل ماژول, لینسن295,000 تومان
باکس آنلاین و آفلاین HD-A3 تلویزیون شهریباکس آنلاین و آفلاین HD-A3 تلویزیون شهریآفلاین, آنلاین ( synchronous ), آنلاین آفلاین, باکس, سندر (SENDER), کارت کنترل ماژول, هویدو2,850,000 تومانOut of stock
مین برد فول کالر PM مدل P17 و 10 ردیف هاب 75مین برد فول کالر PM مدل P17 و 10 ردیف هاب 75برد کنترلر فولکالر, پرتو نور, قطعات ساخت تابلو, کارت کنترل ماژول550,000 تومان
مین برد فول کالر PM مدل P27 و 12 ردیف هاب 75مین برد فول کالر PM مدل P27 و 12 ردیف هاب 75آفلاین, برد کنترلر فولکالر, پرتو نور, قطعات ساخت تابلو, کارت کنترل ماژول450,000 تومان
مین برد PM مدل P88 و 8 ردیف هاب 8مین برد PM مدل P88 و 8 ردیف هاب 8برد کنترلر تکرنگ, برد کنترلر طیف دار تابلو روان, برد کنترلر فولکالر, پرتو نور, قطعات ساخت تابلو, کارت کنترل ماژول399,000 تومان
مین برد PM مدل P87 و 8 ردیف فول کالر هاب 75مین برد PM مدل P87 و 8 ردیف فول کالر هاب 75برد کنترلر فولکالر, پرتو نور, قطعات ساخت تابلو, کارت کنترل ماژول389,000 تومان
مین برد PM مدل P47 و 4 کاناله فول کالر هاب 75مین برد PM مدل P47 و 4 کاناله فول کالر هاب 75آفلاین, برد کنترلر فولکالر, پرتو نور, قطعات ساخت تابلو, کارت کنترل ماژول349,000 تومان
مین برد سندر T901  آنلاین هویدومین برد سندر T901 آنلاین هویدوآنلاین ( synchronous ), سندر (SENDER), قطعات ساخت تابلو, کارت کنترل ماژول, هویدو1,980,000 تومانOut of stock
مین برد تابلو روان تلاش آذر TA75 Full فول کالرمین برد تابلو روان تلاش آذر TA75 Full فول کالربرد کنترلر فولکالر, تلاش آذر, قطعات ساخت تابلو, کارت کنترل ماژول175,000 تومانOut of stock
باکس آنلاین و آفلاین HD-A603باکس آنلاین و آفلاین HD-A603آفلاین, آنلاین ( synchronous ), آنلاین آفلاین, باکس, کارت کنترل ماژول, هویدو2,890,000 تومانOut of stock
رسیور فولکالر HD-R5018 هویدورسیور فولکالر HD-R5018 هویدورسیور (RECEIVER), کارت کنترل ماژول, هویدو119,000 تومانOut of stock
رسیور فولکالر HD-R502 هویدورسیور فولکالر HD-R502 هویدورسیور (RECEIVER), کارت کنترل ماژول, هویدو249,000 تومانOut of stock
رسیور فولکالر HD-R501S هویدورسیور فولکالر HD-R501S هویدورسیور (RECEIVER), کارت کنترل ماژول, هویدو470,000 تومان
مین برد دی بی استار (DBStar) - کارت سندر  مدل DBS-HVT11INمین برد دی بی استار (DBStar) - کارت سندر  مدل DBS-HVT11INآنلاین ( synchronous ), سندر (SENDER), کارت کنترل ماژول750,000 تومانOut of stock
مین برد تکرنگ و دو رنگ Linsn DS802D - کارت سندرمین برد تکرنگ و دو رنگ Linsn DS802D - کارت سندرآنلاین ( synchronous ), سندر (SENDER), کارت کنترل ماژول, لینسن649,000 تومانOut of stock
کارت فرستنده Linsn TS901کارت فرستنده Linsn TS901آنلاین ( synchronous ), سندر (SENDER), کارت کنترل ماژول, لینسن642,000 تومانOut of stock
کارت گیرنده (رسیور) Linsn RV908Hکارت گیرنده (رسیور) Linsn RV908Hآنلاین ( synchronous ), رسیور (RECEIVER), کارت کنترل ماژول189,000 تومانOut of stock
کارت گیرنده (رسیور) Linsn RV927 ویژه نمایشگرهای اجاره ایکارت گیرنده (رسیور) Linsn RV927 ویژه نمایشگرهای اجاره ایرسیور (RECEIVER), لینسن156,000 تومانOut of stock
کارت رسیور Linsn RV907 ویژه نمایشگرهای اجاره ایکارت رسیور Linsn RV907 ویژه نمایشگرهای اجاره ایآنلاین ( synchronous ), رسیور (RECEIVER), کارت کنترل ماژول, لینسن156,000 تومانOut of stock
کارت گیرنده (رسیور) Linsn RV908Tکارت گیرنده (رسیور) Linsn RV908Tآنلاین ( synchronous ), رسیور (RECEIVER), کارت کنترل ماژول210,000 تومانOut of stock
کارت گیرنده (رسیور) Linsn RV901Hکارت گیرنده (رسیور) Linsn RV901Hآنلاین ( synchronous ), رسیور (RECEIVER), کارت کنترل ماژول156,000 تومانOut of stock
کارت رسیور Linsn RV901کارت رسیور Linsn RV901آنلاین ( synchronous ), رسیور (RECEIVER), کارت کنترل ماژول102,000 تومانOut of stock
کارت رسیور Novastar MRV470-1 EMCکارت رسیور Novastar MRV470-1 EMCآنلاین ( synchronous ), رسیور (RECEIVER), کارت کنترل ماژول270,000 تومانOut of stock
کارت رسیور Novastar MRV420-1 EMCکارت رسیور Novastar MRV420-1 EMCآنلاین ( synchronous ), رسیور (RECEIVER), کارت کنترل ماژول258,000 تومانOut of stock
Novastar MRV410 EMCNovastar MRV410 EMCرسیور (RECEIVER)150,000 تومانOut of stock
کارت رسیور Novastar MRV360کارت رسیور Novastar MRV360آنلاین ( synchronous ), رسیور (RECEIVER), کارت کنترل ماژول108,000 تومانOut of stock
کارت رسیور Novastar MRV332کارت رسیور Novastar MRV332آنلاین ( synchronous ), رسیور (RECEIVER), کارت کنترل ماژول108,000 تومانOut of stock
کارت رسیور Novastar MRV220کارت رسیور Novastar MRV220آنلاین ( synchronous ), رسیور (RECEIVER), کارت کنترل ماژول132,000 تومانOut of stock
کارت رسیور Novastar MRV210کارت رسیور Novastar MRV210آنلاین ( synchronous ), رسیور (RECEIVER), کارت کنترل ماژول114,000 تومانOut of stock
کارت رسیور (گیرنده) فول کالر Novastar MRV300کارت رسیور (گیرنده) فول کالر Novastar MRV300آنلاین ( synchronous ), رسیور (RECEIVER), کارت کنترل ماژولOut of stock
کارت رسیور (گیرنده) فول کالر Novastar MRV330 – کارت کنترل تلویزیون شهریکارت رسیور (گیرنده) فول کالر Novastar MRV330 – کارت کنترل تلویزیون شهریآنلاین ( synchronous ), رسیور (RECEIVER), کارت کنترل ماژول408,000 تومان
کارت گیرنده (رسیور) Novastar MRV336کارت گیرنده (رسیور) Novastar MRV336آنلاین ( synchronous ), رسیور (RECEIVER), کارت کنترل ماژول360,000 تومان
کارت گیرنده (رسیور) Novastar MRV210کارت گیرنده (رسیور) Novastar MRV210آنلاین ( synchronous ), رسیور (RECEIVER), کارت کنترل ماژول114,000 تومانOut of stock
کارت گیرنده (رسیور) Novastar MRV560کارت گیرنده (رسیور) Novastar MRV560آنلاین ( synchronous ), رسیور (RECEIVER), کارت کنترل ماژول204,000 تومانOut of stock
کارت گیرنده (رسیور) Novastar MRV320کارت گیرنده (رسیور) Novastar MRV320آنلاین ( synchronous ), رسیور (RECEIVER), کارت کنترل ماژول210,000 تومانOut of stock
کارت رسیور Colorlight i5A-907کارت رسیور Colorlight i5A-907آنلاین ( synchronous ), رسیور (RECEIVER), کارت کنترل ماژول, کالرلایت150,000 تومانOut of stock
کارت رسیور Colorlight i5A-905کارت رسیور Colorlight i5A-905آنلاین ( synchronous ), رسیور (RECEIVER), کارت کنترل ماژول, کالرلایت150,000 تومانOut of stock
کارت رسیور Colorlight i5Aکارت رسیور Colorlight i5Aآنلاین ( synchronous ), رسیور (RECEIVER), کارت کنترل ماژول, کالرلایت114,000 تومانOut of stock
کارت رسیور - Colorlight 5A-75Eکارت رسیور - Colorlight 5A-75Eآنلاین ( synchronous ), رسیور (RECEIVER), کارت کنترل ماژول, کالرلایت126,000 تومانOut of stock
کارت رسیور Colorlight 5A-75Bکارت رسیور Colorlight 5A-75Bآنلاین ( synchronous ), رسیور (RECEIVER), سندر (SENDER), کارت کنترل ماژول, کالرلایت114,000 تومانOut of stock
کارت کنترلر XIXUN D10  - رسیورکارت کنترلر XIXUN D10 - رسیورآفلاین, برد کنترل ساده, برد کنترلر تکرنگ, کارت کنترل ماژول198,000 تومانOut of stock
کارت رسیور Linsn RV901Tکارت رسیور Linsn RV901Tآنلاین ( synchronous ), رسیور (RECEIVER), کارت کنترل ماژول102,000 تومانOut of stock
کارت رسیور DBStar DBS-HRV13Sکارت رسیور DBStar DBS-HRV13Sآنلاین ( synchronous ), رسیور (RECEIVER), کارت کنترل ماژول168,000 تومانOut of stock
کارت رسیور DBStar DBS-HRV13S75کارت رسیور DBStar DBS-HRV13S75آنلاین ( synchronous ), رسیور (RECEIVER), کارت کنترل ماژول150,000 تومانOut of stock
کارت رسیور DBStar - DBS-HRV11Eکارت رسیور DBStar - DBS-HRV11Eرسیور (RECEIVER), کارت کنترل ماژول216,000 تومانOut of stock
مین برد تلویزیون شهری Hd-D30 فول کالرمین برد تلویزیون شهری Hd-D30 فول کالرآفلاین, برد کنترلر فولکالر, کارت کنترل ماژول, هویدو499,000 تومانOut of stock


لیست قیمت مین برد تابلو روان

لیست قیمت ماژول تابلو روان

لیست قیمت (برد کنترلر) مین برد تابلو روان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *