نرم افزار LEDSTUDIO برای برد کنترل های لینسن

دانلود LEDSTUDIO 12.65 و سایر نرم افزار های مرتبط با برد کنترلر تلویزیون شهری لینسن

در نسخه جدید با نصب LEDSTUDIO به طور خودکار نرم افزار LEDSET و درایورهای مورد نیاز هم نصب می شوند و نیاز به کار اض...

ادامه مطلب